A

Rakennusvalvonnan tiedotteet

Tiedote rakentajille

 

LAAJARUNKOISTEN HALLIEN TURVALLISUUS

 

Muistutamme kiinteistön omistajia uudelleen siitä, että suurten rakennusten omistajat velvoitettiin Lailla laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (300 / 2015) teettämään keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuusarvio tapauksesta riippuen joko 1.4.2017 tai 1.4.2019 mennessä.  Selvitys on pyydettäessä esitettävä viranomaisille eikä sitä toimiteta rakennusvalvontaan. Lakia sovelletaan rakennuksiin, joiden rakennuslupa on myönnetty ennen 1.4.2015 ja joiden pääkäyttötarkoitus liittyy urheilu-, virkistys-, vapaa-ajantoimintaan, kaupan palveluihin tai muuhun vastaavaan kokoontumiseen. Myös eläinsuojat kuuluvat lain piiriin. Lisätietoa aiheesta löytyy esimerkiksi sivuilta www.finlex.fi 

 

****************************************

Uudistuneet rakentamisen säännökset

Suomen rakentamismääräyskokoelman asetukset ja ohjeet sekä osittain myös maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) ovat uudistumassa. Osa säännöksistä astui voimaan joulukuun alussa, ja loput tulevat voimaan vuodenvaihteessa.

Suurin osa ensi vuoden alussa voimaan astuvista säännöksistä on jo annettu. Ympäristöministeriön tiedotteissa kerrotan lyhyesti näiden asetusten keskeisimmistä sisällöistä.

Lisäksi ympäristöministeriö tulee vielä ennen vuodenvaihdetta antamaan asetukset rakennusten käyttö­turvallisuudesta, rakennusten energiatehokkuudesta, rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, asuin-, majoitus- ja toimitiloista sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoista.

Vuoden 2018 alussa voimaan tulevien asetusten siirtymäsäännöksen mukaan rakennuslupahakemukseen sovelletaan rakennusluvan vireillepanopäivänä voimassaolevia asetuksia.

Linkki tiedotteisiin: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Tiedotteet_2017/tiedotelista?n=32527&d=0

 

 *********************************************

Tiedote energiatodistusrekisterin ja energiatodistuslain muutoksista

Energiatodistuslaki ja energiatodistusasetus muuttuu_ kirje 12.12.2017

 

**********************************************

Uusi asetus rakennusten paloturvallisuudesta vähentää tulkintoja ja yhdenmukaistaa turvallisuustasoa

Tiedote 28.11.2017 klo 10.08

Asetus rakennusten paloturvallisuudesta tulee voimaan 1.1.2018 ja korvaa nykyisen määräyksen RakMK E1. Asetuksella muun muassa laajennetaan yksinkertaistetussa mitoituksessa puukerrostalojen käyttötarkoituksia, helpotetaan suojaamattoman massiivisen puun käyttöä puukerrostalojen sisäpinnoissa ja mahdollistetaan yhden portaan uloskäytävät nykyistä korkeammissa asuinrakennuksissa.

Asetuksen lähtökohtana on nykyisen rakenteellisen paloturvallisuustason säilyttäminen, mutta se sisältää lukuisia muutoksia ja tarkistuksia nykyisiin määräyksiin verrattuna. Säännös laajentaa luokka-lukuarvomitoituksen käyttömahdollisuuksia tulkintojen vähentämiseksi. Tulkintojen väheneminen parantaa yritysten toimintaedellytyksiä, sujuvoittaa rakentamishankkeiden läpivientiä ja alentanee siten rakentamisen kustannuksia.

Puukerrostalojen käyttötarkoituksia yksinkertaistetussa mitoituksessa on laajennettu koskemaan nykyisten asuinrakennusten ja työpaikkarakennusten lisäksi majoitusrakennuksia, hoitolaitoksia sekä kokoontumis- ja liikerakennuksia. Lisäksi suojaverhousvaatimuksia puukerrostalojen sisäpinnoissa on helpotettu, mikä osaltaan laajentaa arkkitehtonisia ratkaisuja. Käyttötarkoitushelpotukset alentavat suunnittelukustannuksia ja yhdenmukaistavat turvallisuustasoa. 

Lisäksi palavien lämmöneristeiden käyttöön liittyviä vaatimuksia on tarkistettu, jotta tulkinnanvara näissäkin vähenisi. Tarkistuksia tehtäessä on pidetty mielessä alan teollisuuden toimintaedellytykset ja kiristyvät energiatehokkuusvaatimukset.

Asetuksella myös mahdollistetaan yksinkertaistetussa mitoituksessa yhden portaan uloskäytävät nykyistä korkeammissa, jopa 16 kerroksisissa asuinrakennuksissa, jos rakennus on varustettu automaattisella sammutuslaitteistolla. Voimassa olevien määräysten mukaan enintään 8-kerroksinen asuinrakennus voidaan toteuttaa yhdellä uloskäytäväportaalla ja varatiellä. Sitä korkeammissa rakennuksissa edellytetään kahta uloskäytävää. Vaihtoehtoinen malli kahden uloskäytävän ratkaisulle mahdollistaa rakennusten tila- ja tonttitehokkuuden parantamisen.

Suomen rakentamismääräyskokoelman kaikki osat uudistetaan vuoden 2017 loppuun mennessä nykyisen perustuslain edellyttämään muotoon, jossa vaatimukset ja käytännön toteutusta ohjaavat ohjeet erotetaan nykyistä selkeämmin erilleen. Säännökset ja ohjeet kootaan edelleen ympäristöministeriön ylläpitämään Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Lisätietoja

Yli-insinööri Jorma Jantunen, etunimi.o.sukunimi@ym.fi, p. 0295 250 105

 

**********************************************

TIEDOTE LAAJARUNKOISTEN HALLIEN OMISTAJILLE

 Rakennusvalvonta muistuttaa suuren rakennuksen omistajaa rakennukseensa kohdistuvasta tarkastusvelvoitteesta. Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista tuli voimaan 1.4.2015.
Ison hallimaisen rakennuksen omistajan on huolehdittava siitä, että pätevä asiantuntija arvioi keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden. Määräajat rakennustyypeittäin ovat 1.4.2017 ja 1.4.2019.

Tarkastusraporttia ei toimiteta rakennusvalvontaan, mutta se on esitettävä viranomaiselle pyydettäessä.

Velvoitteesta on aiemmin muistutettu lehti-ilmoituksilla maaliskuussa 2015. Linkki lakiin: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150300