A

Liikuntasuositukset

Terveysliikuntasuosituksen mukaisesti parannat kestävyyskuntoasi liikkumalla useana päivänä viikossa yhteensä ainakin 2 t 30 min reippaasti tai 1 t 15 minuuttia rasittavasti. Sopivia liikkumismuotoja ovat kävely ja pyöräily, esimerkiksi työ- ja asiointimatkoilla, sauvakävely tai raskaat koti- ja pihatyöt. Rasittavampia lajeja voivat olla esimerkiksi ylämäki- ja porraskävely, juoksu, maastohiihto, nopea pyöräily, kuntouinti ja vesijuoksu. Nopeat maila- ja juoksupallopelit sekä aerobicjumpat ovat kestävyyttä parantavia ryhmäliikuntalajeja. Kestävyysliikunta kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa sekä edistää sydämen, verisuonten ja keuhkojen terveyttä. Veren rasva- ja sokeritasapaino paranevat, ja liikunta auttaa myös painonhallinnassa.

Kestävyysliikunnan lisäksi tarvitaan vähintään kaksi kertaa viikossa lihaskuntoa kohentavaa, liikehallintaa ja tasapainoa kehittävää liikuntaa. Suuria lihasryhmiä vahvistavia liikkeitä suositellaan tehtäväksi 8—10 ja kutakin liikettä kohden toistoja tulee kertyä 8—12. Kuntosaliharjoittelu ja kuntopiirit sopivat lihasvoiman kehittämiseen. Pallopelit, luistelu ja tanssiliikunta kehittävät liikehallintaa ja tasapainoa. Säännöllinen venyttely ylläpitää liikkuvuutta. Suositusten mukaisesti sinun tulisi ylläpitää ja kohentaa lihaskuntoa ja kehittää liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa.

Jos huolestuit etkä tiedä mistä aloittaa, ota yhteyttä ja varaa aikasi ilmaiseen liikuntaneuvontaan.

Lähde: UKK-instituutti

 

PUNKALAITUMEN TERVEYSLIIKUNTASUUNNITELMA 2017-2019

JOHDANTO

Punkalaidun on noin 3000 asukkaan kunta Pirkanmaalla. Kunnan asukasluvusta 13% on alle 14-vuotiaita lapsia, 15-65 vuotiaita henkilöitä kunnassa on reilu 56 % ja yli 65-vuotiaita noin 30%. Punkalaitumen kunnan strategisissa linjauksissa 2020 Punkalaitumen kunnan toiminta-ajatuksena on jatkuvasti kehittää asiakaslähtöistä ja helposti lähestyttävää kuntaorganisaatiota. Kuntaorganisaatio on palvelualtis, vastuullinen ja taloudellinen. Kunta on olemassa kuntalaisten parhaaksi. Lisäksi Punkalaitumen kunnan strategisissa linjauksissa 2020 yksi kehittämisen painopiste on ennaltaehkäisevä sosiaali- ja terveystyö. Terveysliikuntasuunnitelma on yksi osa tätä toiminta-ajatusta. Liikunnalla voidaan edistää terveyttä kaikissa ikäryhmissä ja parantaa elämänlaatua. Liikunta tukee lapsen kasvua ja kehitystä, innostaa nuorta pysyvään liikunnan harrastamiseen, auttaa aikuista ehkäisemään sairauksia, iäkästä säilyttämään toimintakykyään ja vanhusta selviytymään itsenäisesti. Kaikkina ikäkausina liikunta on yksi käyttökelpoinen keino lisätä laatua ja mielekästä sisältöä elämään. Terveysliikunnalla tarkoitetaan kaikkea sellaista terveyttä edistävää liikuntaa, jonka on osoitettu vaikuttavan edullisesti terveyteen ja joka ei tuota terveydellisiä haittoja tai vaaroja. Riittävän usein toistuvana, säännöllisenä ja riittävän kuormittavana liikunta täyttää terveysliikunnan kriteerit. Tavoitteenamme on tavoitella ja kannustaa vähän liikkuvaa väestöä aktivoimalla heitä matalankynnyksen liikuntaneuvonnan, luonto- ja terveysliikunnan, mielenkiintoa herättävien harrastusmahdollisuuksien sekä kuntoliikunnan avulla. Yhteistyötä asian puitteissa tehdään seurojen, koulujen sekä Punkalaitumen terveyskeskuksen kanssa, joka toimii osana Pirkanmaan hyvinvointialuetta, jotta saavutamme kohderyhmän parhaalla tavalla ja mahdollisimman tehokkaasti. 

TERVEYSLIIKUNNANSUOSITUKSET

Yleisesti eri suosituksissa lapsille ja nuorille päivittäiseksi liikunnan määräksi suositellaan vähintään yksi tunti, alle kouluikäisille vähintään kaksi tuntia. Liikunnan tulisi olla reipasta ja riittävän kuormittavaa, sekä omaehtoista että ohjattua. Suomalaisen terveysliikunnan yleissuosituksen mukaan aikuisen 18-65-vuotiaiden on liikuttava vähintään puoli tuntia yhtäjaksoisesti päivän aikana tai jaettuna useammalle jaksolle, jolloin liikunnan tulisi olla rasittavuudeltaan vähintään kohtalaista. Perinteiset kestävyysliikunnan muodot ovat sopivia liikunnan muotoja, joita voi toteuttaa erillisenä liikuntaharrastuksena tai osana muita toimintoja, kuten työmatkaliikuntana. Lisäksi terveysliikunnan suositukseen kuuluu lihasten voimaa vaativa liikunta vähintään kahdesti viikossa. UKK-instituutin yli 65-vuotiaiden liikuntasuositus on samankaltainen 18-65-vuotiaiden liikuntasuosituksen kanssa. Yli 65-vuotiaiden liikuntasuositus korostaa lihasvoiman, tasapainon ja ketteryyden tärkeyttä ikääntyneille. Ikääntyvillä ihmisillä liikunnalla on suuri merkitys toiminta- ja liikkumiskyvyn säilyttämisessä. Säännöllisellä liikunnalla voidaan parantaa liikkumiskykyä ja vähentää riskiä kaatua, mikä on iäkkäiden yleisin tapaturma.

KONKREETTISET TAVOITTEET

- Yksilöt tarttuvat parantuneisiin mahdollisuuksiin lisätä jokapäiväistä liikettään ja omaksuvat liikunnalliset elämäntavan osaksi omaa jokapäiväistä arkea.

- Kaikenikäiset terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ovat fyysisesti aktiivisempia ja harrastavat liikuntaa enemmän.

- Punkalaitumen kunnan toimintakulttuurit tukevat liikuntaa ja fyysistä aktiivisuutta nykyistä paremmin.

- Ulkoympäristöissä ja luonnossa liikutaan entistä enemmän, jotka kannustavat kuntalaisia fyysiseen aktiivisuuteen.

- Työmatkaliikuntaa suositaan yhä enemmän.

- Kävely ja pyöräily ovat kulkutapoina koulumatkoilla ja vapaa-ajalla.

- Liikuntaan ohjaus on osana sosiaali- ja terveydenhuollon palveluketjujen ja hoitoprosessien kehittämistä.

TOIMENPITEET

Lapsille ja nuorille toteutetaan liikunnallisia matalan kynnyksen harrastusryhmiä yhteistyössä seurojen, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa. Ryhmissä keskitytään lasten ja nuorten omiin liikunnallisiin tarpeisiin pelien, leikkien ja kisojen muodossa. Ryhmissä liikutaan kuunnellen lasten ja nuorten mielenkiinnon kohteita, joiden pohjalta toteutetaan monipuolista liikunnallista toimintaan tasapuolisesti kaikkien toiveita huomioiden. Aikuisväestölle järjestetään mielenkiintoisia uusia matalan kynnyksen kuntoliikuntamahdollisuuksia ryhmäliikuntana mutta myös mahdollisuus harrastaa eri lajeja omatoimisesti.  Kuntalaisille kootaan monipuolinen välinepankki, josta he voivat käydä lainaamassa erilaisia liikuntavälineitä vapaa-ajan harrastuksiin. Tämä mahdollistaa uusien lajien kokeilua ja madaltaa kynnystä aloittaa jokin harrastus lainavälineiden avulla. Luontoliikuntaan tullaan kiinnittämään huomiota järjestämällä luonnossa liikkumista paikkakunnalla sekä lähikuntien luontokohteissa ja luonnonpuistoissa eri ikäryhmille ja perheille. Liikunta- ja kuntotapahtumia tullaan lisäämään pyöräily-, kävely, hiihto ja uintikampanjoilla, kuntotestaustoiminnalla, perheliikuntatapahtumilla, tehokkaalla ja näkyvällä tiedotustoiminnalla sekä paikkakunnan terveysliikuntaan mahdollistavan liikuntatarjonnan tiedottamisella ja päivittämisellä. Lisäksi tullaan lisäämään liikuntaneuvontaa liikuntalähete- ja liikuntaneuvolatoiminnalla. Liikuntalähetetoiminnan ideana on ohjata terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia saamaan liikuntaneuvontaa maksutta. Jotta kuntalaisten ohjaus ja neuvonta olisi laadukasta, panostetaan uusien ja vanhojen toiminnassa mukana olevien liikunnanohjaajien ja työntekijöiden koulutukseen. Näin varmistamme sen, että saamme uusia ideoita ja toimintamalleja paikkakunnalle kokoajan uudistuvan terveysliikuntakentän aallonharjalta.