A

Liikuntatoimen avustukset

Yhdistykset ja yhteisöt voivat hakea liikuntatoimen avustuksia lii­kun­nal­li­sen elämäntavan edistämiseen ja liikuntatoiminnan jär­jes­tä­mi­seen.

Vuonna 2018 avustuksia myönnetään hakemusten pe­rus­teel­la yhteensä 3500€.

Avustuksia myönnetään toimintaan, joka liikunnan keinoin

- edistää käytännössä eri ikäryhmien toimintakykyä, lii­kun­ta-ak­tii­vi­suut­ta ja hyvinvointia ja/tai

- edistää positiivista vuorovaikutusta eri väestöryhmien vä­lil­lä ja/tai

- kaventaa väestön terveys- ja hyvinvointieroja, kaikilla on mahdollisuus osallistua ja/tai

- vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, toimintaan mu­kaan uusia kuntalaisia ja/tai

- toiminta/toiminnot mahdollistavat paikkakunnalla uu­den­lais­ta liikuntatoimintaa/mahdollisuuksia

Mikäli avustuksen käyttötarkoitus muuttuu, on siihen ennen to­teu­tus­ta haettava kirjallinen lupa päättävältä viranhaltijalta.

Hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaan §12 20.9.2017  avus­tus­ten jaossa etusijalla on järjestöjen yhteistyönä organisoima toiminta, osal­lis­ta­va ja toistuva toiminta (vs. kertaluonteinen toiminta), kestävä ja vaikuttava toiminta, käytännössä toteuttamiskelpoiset ja rea­lis­ti­ses­ti budjetoidut suunnitelmat.

Edelleen saman pykälän mukaan avustuksia myönnetään yh­dis­tyk­sil­le toimintaan, joka tukee kunnan aset­ta­mia tavoitteita. Avustusta ei myönnetä yhdistysten pe­rus­toi­min­taan. Avustus myönnetään yleis­hyö­dyl­li­seen toimintaan. Avus­tuk­sel­la toteutettua toimintaa ei voi rajata yhdistyksen jäseniin. Avus­tuk­sia ei voi käyttää ta­lou­del­li­sen edun tavoittelemiseksi. Avus­tus­ta ei voi hakea takautuvasti. Mi­kä­li avustuksen käyttötarkoitus muuttuu, on siihen haettava kir­jal­li­nen lupa päättävältä viranhaltijalta ennen toteutusta.  Lau­ta­kun­ta voi päät­tää avustuksen takaisinperinnästä, jos avustusta ei ole käy­tet­ty oi­kein.

Avustushakemukset ovat vapaamuotoisia. Hakemuksesta tulee käy­dä ilmi avustuksen käytön tavoitteet, käytännön toimenpiteet sekä kus­tan­nus­las­kel­ma ja verokanta. Hakemuksen liitteenä toimitetaan yh­dis­tyk­sen kuluvan vuoden toimintasuunnitelma. Avustuksen saa­nut taho toimittaa tilikauden lopuksi vapaamuotoisen selvityksen avus­tuk­sen käytöstä. Pun­ka­lai­tu­men kunnalla on halutessaan oi­keus tarkistaa yhdistyksen kirjanpito. Avustuksen saanut yhdistys on vel­vol­li­nen tilastoimaan osallistujamääriä. Hakukelpoinen on re­kis­te­röi­ty yhdistys tai yhteisö joka sekä käyt­tää avustuksen Pun­ka­lai­tu­men alueella että Punkalaitumen alu­een väestön hyväksi.

Lisätiedot: hyvinvointijohtaja Tiina Mäkiranta puh. 040 138 2312