A

Viranhaltijapäätökset

Kunnan verkkosivuilla julkaistaan sellaiset viranhaltijoiden tekemät päätökset, joihin kunnan asukkaalla voi olla muutoksenhakuoikeus. Julkaistavat päätökset on lyhennetty teknisistä ja lainsäädännöllisistä syistä. Pois jätetään salassa pidettävät tiedot tai tiedot, joiden julkaiseminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Päätöksen kokonaisuudessaan voi saada nähtäväkseen Punkalaitumen kunnanvirastossa, osoitteessa Vesilahdentie 5 (avoinna arkisin klo 9-15) tai lähettämällä pyynnön osoitteeseen kunta@punkalaidun.fi.


Hallintotoimen viranhaltijapäätökset

Päätösluettelo / hallinto- ja talousjohtaja
(julkaistu 14.11.2023)

Päätösluettelo / hallinto- ja talousjohtaja
(julkaistu 24.11.2023)Teknisen toimen viranhaltijapäätökset

Päätösluettelo / tekninen johtaja
(Julkaistu 25.9.2023)

Päätösluettelo / kunnanrakennusmestari
(Julkaistu 5.10.2023)

Päätösluettelo / kunnanrakennusmestari
(Julkaistu 3.11.2023)

Päätösluettelo / tekninen johtaja
(Julkaistu 13.11.2023)

Päätösluettelo / tekninen johtaja
(Julkaistu 22.11.2023)

Päätösluettelo / tekninen johtaja
(Julkaistu 23.11.2023)

Päätösluettelo / tekninen johtaja

(Julkaistu 28.11.2023)

 

Sivistystoimen viranhaltijapäätökset

Päätösluettelo vko 33__2023
(julkaistu 16.8.2023)

Päätösluettelo vko 35_2023
(julkaistu 4.9.2023)

Päätösluettelo vko 38_2023
(julkaistu 22.9.2023)

 

 

  


Viranhaltijapäätöksen oikaisuvaatimusohje

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana päivänä tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä päivänä. Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, päätös katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä myös sähköpostilla lähettäjän omalla vastuulla.

 Viranhaltijapäätösten oikaisuvaatimusviranomaiset:

Kunnanjohtajan, hallinto-ja talousjohtajan sekä palvelupäällikön päätökset/
Punkalaitumen kunta/kunnanhallitus
Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Varhaiskasvatusjohtajan sekä Yhteiskoulun ja lukion rehtorin päätökset/
Punkalaitumen kunta/kasvatus-ja opetuslautakunta
Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Hyvinvointijohtajan päätökset/
Punkalaitumen kunta/hyvinvointilautakunta
Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Teknisen johtajan, kunnanrakennusmestarin ja rakennustarkastajan päätökset/
Punkalaitumen kunta/tekninen lautakunta
Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun

Sähköposti: kunta@punkalaidun.fi


Pienhankintojen hankintaoikaisuohje

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016)135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen se, jota asia koskee (asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintayksiköltä hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana, jollei muuta näytetä. Mikäli tieto annetaan sähköisesti, katsotaan asianosaisen saaneen päätöksen tiedoksi kolmantena päivänä sen lähettämisestä.

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa. Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Yhteystiedot:
Punkalaitumen kunta/(hankinnan tehneen yksikön nimi)
Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun
kunta@punkalaidun.fi