A

Tietosuoja

Jokaisella on oikeus henkilötietojensa suojaan. Teknologian nopean kehityksen ja globalisaation myötä henkilötietoja jaetaan ja kerätään nykyisin paljon enemmän kuin aikaisemmin. Tämä aiheuttaa myös enemmän tietosuojariskejä. Näitä uhkia ehkäistäkseen EU on säätänyt yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679). Luonnollisten henkilöiden suojaamisen lisäksi tavoitteena on myös digitaalisen sisämarkkinatalouden turvallinen kehittäminen kaikissa jäsenmaissa yhdenmukaisella tavalla. Asetuksen soveltaminen alkoi kaikkialla EU:ssa 25.5.2018. Kansallisesti yleistä tietosuoja-asetusta täydennettiin vuoden 2019 alusta voimaan tulleella tietosuojalailla (1050/2018).

Yleinen tietosuoja-asetus antaa henkilöille enemmän keinoja hallita omien tietojensa käsittelyä. Asetuksessa säädetään tietosuojaperiaatteista, joiden mukaan henkilötietoja tulee käsitellä lain- ja asianmukaisesti, sekä rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi. Käsittelyn tulee olla myös luottamuksellista ja turvallista. Kerättyjä henkilötietoja tulee aina tarvittaessa myös päivittää. Tietoja ei tule säilyttää sellaisessa muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa, enempää kuin käsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten on tarpeen.

Henkilötiedoksi luetaan kaikki tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyvät tiedot. Henkilöllä on oikeus tietää, miten ja mitä henkilötietoja hänestä on kerätty, ja mitä tarkoitusta varten. Tiedot on toimitettava rekisteröidylle yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, mikäli hän ei toisin pyydä. Henkilöllä on myös oikeus pyytää virheellisten, epätarkkojen ja puutteellisten tietojen korjaamista. Henkilötietojen poistamista voi vaatia, mikäli niiden käsittelylle ei ole laillista perustetta. Rekisteröity voi myös vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, tai pyytää tietojen käsittelyn rajoittamista.

Oheisille sivuille on kerätty rekisteriselosteet Punkalaitumen kunnan eri toimialoilla käytettävistä henkilörekistereistä. Rekisteritietojen tarkastusta ja korjaamista voi hakea Punkalaitumen kunnan tietosuojavastaavalta.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Lisätietoja: Punkalaitumen kunnan tietosuojavastaava, tietohallintosihteeri Liisa Parkkila, puh. 040 778 0651, liisa.parkkila[at]punkalaidun.fi

Tietosuojalinkkejä:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tietosuojalaki