A

Tietosuojaselosteet

Henkilötietolaki (523/1999) määrää rekisterinpitäjiä laatimaan rekisteriselosteet kaikista käyttämistään henkilötietoja sisältävistä rekistereistä.
Oheisille sivuille kerätään rekisteriselosteet Punkalaitumen kunnan eri toimialoilla käytettävistä henkilörekistereistä.
Sivut ovat vielä vaillinaiset mutta niitä täydennetään kevään 2018 aikana.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevia tietoja joita eri rekistereihin on tallennettu ja myös vaatia oikaisua virheellisiin tietoihin.
Tarkastus-ja korjauspyynnöt tulee osoittaa kyseisessä rekisteriselosteessa mainitulle yhteyshenkilölle tai Punkalaitumen kunnan tietosuojavastaavalle.
Punkalaitumen kunnan tietosuojavastaavana toimii pääkirjanpitäjä
Hanna-Maija Ojainmaa, p.040 138 2301, hanna-maija.ojainmaa@punkalaidun.fi

Rekisteritietojen tarkastuspyyntö
Rekisteritietojen korjaamisvaatimus