A

Vireillä olevat kaavat

Korttelien 133, 139, 140 sekä niiden ympäristön asemakaavanmuutos

Asemakaavan muutosehdotus koskee Punkalaitumen kunnan korttelien 133, 139, 140 sekä niitä ympäröiviä puistoja ja katualueita.

Korttelien 133, 139, 140 sekä niiden ympäristön asemakaavanmuutoksen ehdotus on nähtävillä 15.05. – 15.06.2018 kunnanvirastossa osoitteessa Vesilahdentie 5, Punkalaidun sekä kunnan internetsivuilla www.punkalaidun.fi.

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus tehdä nähtävillä oloaikana kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta 15.06.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Punkalaitumen kunta, Vesilahdentie 5, 31900 PUNKALAIDUN tai sähköpostilla kunta@punkalaidun.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma korttelien 133, 139, 140 sekä niiden ympäristön asemakaavamuutos 11.10.2017
Kaavapienennös ja havainnekuvia
Korttelien 133, 139, 140 sekä niiden ympäristön asemakaavanmuutos ehdotus
Korttelien 133, 139, 140 sekä niiden ympäristön asemakaavanmuutos ehdotus / kaavamääräykset

                                           

Korttelien 133, 139, 140 sekä niiden ympäristön asemakaavamutoksen vireilletulo 

Punkalaitumen kunnanhallitus kuuluttaa Korttelien 133, 139, 140 sekä niiden ympäristön asemakaavanmuutoksen vireilletulon.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 16.10.2017 hyväksynyt edellä mainitun kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä Punkalaitumen kunnantalolla sekä kunnan internetsivuilla www.punkalaidun.fi koko kaavoitusprosessien ajan.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tutkia mahdollisuutta uuden päiväkodin rakentamiseen Penttilän alueelle kortteliin 133 sekä mahdollisuutta perustaa Suomi 100-metsikkö uuden päiväkodin läheisyyteen.

Lisätiedot aluearkkitehti Timo Silomaa, 040 506 2520, etunimi.sukunimi@sastamala.fi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma


Punkalaitumen Isosuon tuulivoimaosayleiskaava

Punkalaitumen kunnanhallitus esitti tuulivoimaosayleiskaavan valtuuston hyväksyttäväksi 17.8.2015 (111§). Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Isosuon tuulivoimaosayleiskaavan kokouksessaan 17.8.2015 (25§).

Isosuon tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Punkalaitumen kunnan lounaisosassa Isosuon pohjoispuolella n. 3 km:n etäisyydellä Punkalaitumen keskustasta.  Alueen laajuus on n. 903 ha. Tavoitteena oli laatia osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvän sähkönsiirtoverkoston, sähköaseman ja huoltoteiden rakentamisen suunnittelualueelle. Osayleiskaava on laadittu siten, että sitä on mahdollista käyttää osayleiskaavaan perustuvien tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena (MRL 77a §). Alueelle on suunnitteilla enintään kuusi tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen vetäjänä toimii Punkalaitumen Tuulivoima Oy.

Tuulivoimaosayleiskaavan ehdotus oli nähtävillä 25.6.-31.7.2015. 

Lisätietoja: Hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh. 050 363 5888, oili.molsa[at]punkalaidun.fi

Hyväksytyn osayleiskaavan aineisto:
Isosuon tuulivoimaosayleiskaava, kaavakartta ja määräykset
Tuulivoimaosayleiskaavan selostus

Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2    Kuvasovitteet
Liite 3.1 Näkyvyysanalyysikartat
Liite 3.2 Näkyvyysanalyysikartat
Liite 4    Meluselvitys
Liite 5    Välkeselvitys
Liite 6    1. viranomaisneuvottelun muistio 27.11.2014
Liite 7    Ota kantaa.fi -sivut kooste
Liite 8    OAS-palaute ja kaavoittajan vastineet
Liite 9    Kaavaluonnoksen palaute ja kaavoittajan vastineet
Liite10 Kaavaehdotuksen palaute ja kaavoittajan vastineet
Liite 11  Natura-tarveharkinta
Liite 12  Linnuston kevätmuuttoselvitys
Liite 13  Linnuston syysmuutonseuranta
Liite 14  Liito-orava, viitasammakko- ja metsäkanalintuselvitys
Liite 15  Maisema- ja kulttuuriympäristö -karttaliite
Liite 16  Muinaisjäännösinventointi
Liite 17  Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta
Liite 18  Pesimälinnustoselvitys, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
Liite 19 Lepakkoselvitys
2. viranomaisneuvottelu 6.8.2015, muistio 
Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto 17.8.2015
Pirkanmaan maakuntahallituksen lausunto 17.8.2015

Osayleiskaavaan liittyvät pallopanoraamakuvat ovat nähtävillä osoitteessa: http://360.ilmatarwind.fi/punkalaidun/

Nähtävillä oleviin kaavoihin voi tutustua myös kunnantalon ilmoitustaululla.