A

Vireillä olevat kaavat

Punkalaitumen Isosuon tuulivoimaosayleiskaava

Punkalaitumen kunnanhallitus esitti tuulivoimaosayleiskaavan valtuuston hyväksyttäväksi 17.8.2015 (111§). Kunnanvaltuusto on hyväksynyt Isosuon tuulivoimaosayleiskaavan kokouksessaan 17.8.2015 (25§).

Isosuon tuulivoimaosayleiskaavan suunnittelualue sijaitsee Punkalaitumen kunnan lounaisosassa Isosuon pohjoispuolella n. 3 km:n etäisyydellä Punkalaitumen keskustasta.  Alueen laajuus on n. 903 ha. Tavoitteena oli laatia osayleiskaava, joka mahdollistaa tuulivoimaloiden sekä niihin liittyvän sähkönsiirtoverkoston, sähköaseman ja huoltoteiden rakentamisen suunnittelualueelle. Osayleiskaava on laadittu siten, että sitä on mahdollista käyttää osayleiskaavaan perustuvien tuulivoimaloiden rakennuslupien myöntämisen perusteena (MRL 77a §). Alueelle on suunnitteilla enintään kuusi tuulivoimalaa. Tuulivoimahankkeen vetäjänä toimii Punkalaitumen Tuulivoima Oy.

Tuulivoimaosayleiskaavan ehdotus oli nähtävillä 25.6.-31.7.2015. 

Lisätietoja: Hallinto- ja talousjohtaja Oili Mölsä, puh. 050 363 5888, oili.molsa[at]punkalaidun.fi

Hyväksytyn osayleiskaavan aineisto:
Isosuon tuulivoimaosayleiskaava, kaavakartta ja määräykset
Tuulivoimaosayleiskaavan selostus

Kaavaselostuksen liitteet:
Liite 1    Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2    Kuvasovitteet
Liite 3.1 Näkyvyysanalyysikartat
Liite 3.2 Näkyvyysanalyysikartat
Liite 4    Meluselvitys
Liite 5    Välkeselvitys
Liite 6    1. viranomaisneuvottelun muistio 27.11.2014
Liite 7    Ota kantaa.fi -sivut kooste
Liite 8    OAS-palaute ja kaavoittajan vastineet
Liite 9    Kaavaluonnoksen palaute ja kaavoittajan vastineet
Liite10 Kaavaehdotuksen palaute ja kaavoittajan vastineet
Liite 11  Natura-tarveharkinta
Liite 12  Linnuston kevätmuuttoselvitys
Liite 13  Linnuston syysmuutonseuranta
Liite 14  Liito-orava, viitasammakko- ja metsäkanalintuselvitys
Liite 15  Maisema- ja kulttuuriympäristö -karttaliite
Liite 16  Muinaisjäännösinventointi
Liite 17  Päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta
Liite 18  Pesimälinnustoselvitys, kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys
Liite 19 Lepakkoselvitys
2. viranomaisneuvottelu 6.8.2015, muistio 
Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto 17.8.2015
Pirkanmaan maakuntahallituksen lausunto 17.8.2015

Osayleiskaavaan liittyvät pallopanoraamakuvat ovat nähtävillä osoitteessa: http://360.ilmatarwind.fi/punkalaidun/

Nähtävillä oleviin kaavoihin voi tutustua myös kunnantalon ilmoitustaululla.