A

Veden laatu

Punkalaitumen kunnan vesihuoltoverkostoon lähtevä vesi täyttää sosiaali- ja terveysministeriön talousvesiasetuksen (1352/2015) veden laadulle asettamat laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Kunnan terveydensuojeluviranomainen seuraa veden laatua valvontatutkimusohjelman mukaisesti ja lisäksi vesihuoltolaitos itse ottaa tarvittaessa näytteitä verkostosta ja vedenottamoilta. Näytteet analysoidaan Kokemäen vesiensuojeluyhdistyksen laboratoriossa (KVVY Tutkimus Oy) Tampereella. Alla viimeisimmät testausselosteet ja lukuohje. Näytteitä otetaan valvontaohjelman mukaisesti viisi kertaa vuodessa.

Testausselosteen ohje

Testausseloste, lähtevä vesi 10.6.2024
Testausseloste, talousvesi verkosto 10.6.2024.

Kanteenmaalta verkostoon pumpattavaan veteen lisätään pieni määrä (0,002 mg/l) klooria. Kloori suojaa veden mikrobiologista laatua jakeluverkostossa. Kloori kuluu (hapettuu) vähitellen verkostossa, joten verkostosta otetuista vesinäytteistä klooria ei pystytä enää mittausteknisesti havaitsemaan.

Mikäli talousvedessä kuitenkin havaitsee kloorin makua tai hajua, voi vettä seisottaa avoimessa astiassa ennen käyttöä tai kiehauttaa veden, jolloin kloori haihtuu nopeammin. Kennin vedenottamolta ja Humppilan kunnalta pumpattavaan veteen klooria ei lisätä.

Kanteenmaalta pumpattava raakavesi kulkee myös ennen verkostoon pumppaamista UV-laitteiston läpi. UV-käsittely tuhoaa raakavedessä mahdollisesti olevia bakteereja, viruksia ja alkueläimiä.

Veden pH

Talousveden happamuudelle (pH) on annettu laatutavoite veden korroosiovaikutusten vuoksi. Käsittelemättömän veden pH on Suomessa yleensä lievästi hapan eli veden pH on välillä 6–7. Tällä pH-alueella putkistoissa ja LVI-laitteissa käytetyt materiaalit kuten valurauta, sinkitty teräs, kupari, betoni ja asbestisementti saattavat syöpyä. Veden happamuuden vuoksi Kennin vedenottamolla raakaveteen lisätään lipeää, jotta haluttu pH-arvo saavutetaan.

Veden kovuus

Veden kovuudella tarkoitetaan veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Kova vesi aiheuttaa ongelmia esimerkiksi kalkkisaostumien kertymisenä putkistoihin ja lämminvesilaitteisiin sekä vaatii runsasta pesuaineiden käyttöä pesutilanteessa. Punkalaitumella talousvesi on kuitenkin pehmeää (2,9–4 °dH) eli edellä mainittuja ongelmia ei esiinny ja siksi myös pesukoneissa pesuainetta tarvitaan vähemmän.

Veden kovuusasteikko

Erittäin pehmeä = 0–2 °dH
Pehmeä = 2–5 °dH
Keskikova = 5–10 °dH
Kova = 10–21 °dH