A

Henkilöstöjaosto

Kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta.

Henkilöstöjaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kunnan verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään, jos henkilöstöjaosto katsoo sen tarpeelliseksi.


Esittelijä
Kunnanjohtaja


Pöytäkirjanpitäjä
Hallinto- ja talousjohtaja


puheenjohtaja
Seppä Matti
KESK
Palojoentie 200
31900 PUNKALAIDUN

varapuheenjohtaja
Wakkala Marja
SDP
Puhelin:  045 146 7726
jäsen
Lumme Harri
KOK
Puhelin:  044 066 0033
Urjalantie 290
31900 Punkalaidun